חוות דעת סביבתית לבחינת פוטנציאל לסיכון וזיהום מי תהום בהתאם לתמ"א 34

בהתאם להוראות תמ"א 34/ב/4 אסורה הקמתם של מתקנים בעלי פוטנציאל לפגיעה במי תהום כגון מפעלים גדולים ו/או מתקני טיפול בפסולת ובשפכים, באזורים הרגישים למי תהום (בהתאם להגדרת התמ"א).עם זאת, במקרים מיוחדים, ניתן לאשר את הקמתם של אלו באם לאחר בחינה מדוקדת של פוטנציאל זיהום מי התהום הנובע מהקמתו של המתקן, ניתן לקבוע כי ניתן רמת הסיכון הנובעת מאישורה של התכנית הנה סבירה. קביעה זו, כפופה בד"כ להתקנתם של אמצעים מניעה, ניטור ובקרה שונים כגון התקנת צנרת כפולה, אי קיומם של צנרת ו/או מיכלים תת קרקעיים, איטום וקירוי משטחים וכד'.כשלב מכין להחלטת הוועדה, מוגש לה נספח מתאים/ חוות דעת סביבתית אשר מציגים את פרופיל הפעילות הצפוי בתכנית (סוגי חומרים, מתקני אחסון, נהלי בקרה וכד') לצד אומדן פוטנציאל השפעתה על איכות מי התהום וכן אפשריות הצמצום והמניעה. על בסיס מסמך זה, התייחסות רשות המים והתייחסות גורמים נוספים, מגבשת הועדה את דעתה והמלצתה.

יש לציין, כי בסמכות הועדה לדרוש את הכנתו של מסמך זה גם באזורים בעלי פגיעות נמוכה יחסית (אזורי ג' בהתאם למינוח התמ"א).